Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

Yargı Bakanı Bekir Bozdağ kadar duyurulan tutanak katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru gibi çeşitli kadrolara yapılacak Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu 1 Mart itibariyle başlayıp, 17 Mart tarihine değin devam edecek. Hak Bakanlığı personel alımı dilekçe şartları belirlenmiş oldu. tam olarak 12 bin 823 kişinin istihdam edileceği Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu e Devlet üzerinden yapılacak.

YARGI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üstünde 01.03.2022 tarihinde etkin ışık halkası gelecek olan Yargı Bakanlığı/İş uygulama ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

HAK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

HAK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bozdağ ’ın paylaştığı tabloya tarafından, Hak Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, canice infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 edinmek üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, SÜRÜCÜ, AŞÇI VE HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI NE VAKIT?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

HAK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KULLANIM ŞARTLARI

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Emniyet Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Sürücü, Aşçı ve Hizmetli Genel Koşullar:

a) Türk vatandaşı edinmek,

b) İlk kez atanacaklar için yapılacak sınavın son dilekçe günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

– Tutanak kâtibi, mübaşir, teknisyen, muhabere dili tercümanı, sürücü, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvuru edebilecektir.)

– Koruma ve emniyet görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş edinmek, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş almak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yoksa askıya alınmış veya yerine geçen kimse sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sanılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Halk haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu edinmek.

Özel Koşullar:

A- Sözleşmeli tutanak kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakülte ya da yüksekokulların bilgisayar bölümü, yargi meslek yüksekokulu ya da iş yüksekokullarının hak, adalet ön lisans veya ceza infaz ve emniyet hizmetleri programı, lise veya iş liselerinin adalet alanı ve ilgili yönetmelik uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun elde etmek, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan keza daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar açık havada, en az lise ya da dengi mektep mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek ya da en son tatbik tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da ulus kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan namzet buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo ya da bilgisayar sertifikası bulunan namzet ise sertifikayı e-devlet başvurusu sırasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde bildiri edilecek yazılmış metinler arasından, imtihan esnasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya kurul tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen veya UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en düşük doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan sözcük yazıp yazmadıkları saptama edilirken; bahşedilen metne vefalı kalınıp kalınmadığına, hatalı yazılan sözcük sayısı, yazı içerisindeki sözcük ve tümce tekrarları ile sözcük ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına uyarı edilir. Bu operasyon yapılırken hatalı yazılan sözcük sayısının toplam yazılan sözcük sayısına oranının yüzde kırktan artı olması veya iki ve üzeri satır veya toplam 14 ve üzeri sözcük atlanması halinde yazılan metnin manâ bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda namzet F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerleme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

minimum lise veya dengi mektep mezunu almak,

C-Sözleşmeli koruma ve emniyet görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) asgari lise veya dengi mektep mezunu elde etmek,

b) Son dilekçe tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip almak,

c) Yapılacak sınavın son tatbik tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş edinmek, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm ’den kısa boylu olmamak,

d) Görevini aralıksız yapmasına engel olabilecek fikir hastalığı bulunmamak, fiziki özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede değişmez eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve yarı engeller bulunmamak,

e) Yükseklik uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki ayrım 13 ’deri fazla, 17 ’den eksik olmamak, (Mesela;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 ’deri fazla, 80-17=63 ’deri eksik olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu edinmek,

g) 5188 sayılı Özel Emniyet Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

D- Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

en düşük meslek liseleri ya da teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Sözleşmeli muhabere dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) asgari ön lisans ya da dengi okul mezunu edinmek,

b) Türk İşaret Dili Bilim ve Tasdik Kurulu ’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) minimum 70 puan almış edinmek ya da çevirmenlik yapacak seviyede dikkat çekici dilini bildiğini bildiren asgari 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı doküman ya da sertifikaya sahip almak (Aday netice belgesini, belge ya da sertifikayı e-devlet başvurusu sırasında sisteme yükleyecektir.)

F- Sözleşmeli sürücü pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) minimum lise ya da dengi okul mezunu edinmek,

b) Hizmetin özelliğine kadar Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan değişiklik gereğince 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı şoför belgesine sahip edinmek.

G- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Ortaöğretim ya da yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sanılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, fayda belgesi ya da dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) en düşük lise ya da dengi okul mezunu olup, ırk eğitim müdürlükleri ile öteki resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip elde etmek. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu sırasında sisteme yükleyecektir.)

H- Sözleşmeli hizmetli pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

en az lise ya da dengi mektep mezunu elde etmek,

İNFAZ VE KORUMA MEMURU TATBIK ŞARTLARI

1. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı edinmek,

b) Halk haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu ’nun 53 ’üncü Maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan nedeniyle bir yıl veya daha pozitif süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar,(…) zimmet, irtikâp, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan servet değerlerini temize çıkartma ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya protez sınıfa geçirilmiş elde etmek,

ç) Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Cinayet infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Cinayet ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sıhhat Şartları Yönetmeliği zarfında Sıhhat Bakanlığına ast bütün teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları afiyet kurulu raporu ile belgelemek,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki bütün unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Imtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği ’nin “Özel Koşullar” bölümünün 6 ’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının “c” bendine kadar; açıktan atanacak tüm unvanlardaki personel için görevini aralıksız yapmasına engel olabilecek zihin hastalığı ya da maddesel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede değişmez eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve yarı engeller bulunmadığını, Suç Oluşturan ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alan hastaneleri olarak belirlenecek Afiyet Bakanlığına yan tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları afiyet kurulu raporu ile belgelemek,

f) Yargı komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Ulus Personel Seçme Sınavı ’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan tarzında (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son dilekçe tarihi olan 17.03.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş almak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, ofis personeli (suç oluşturan infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya öteki mevzuatta aranan şartları taşımak.

2. Özel şartlar:

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) asgari lise ya da dengi okul mezunu edinmek,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Zirve uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki ayrım 13 ’cilt fazla, 17 ’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83 ’deri fazla, 70-17=53 ’ten az olmaması gerekmektedir.)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir