Erdoğan genelge yayınladı! TBB iptali için Danıştay’a başvurdu

Tatbik dilekçesinde, dava konusu edilen genelgenin yasal tanımı ve icrai işlem niteliği açıklandıktan sonra Türkiye Barolar Birliği ’nin dava açmaktaki hak ve menfaati dile getirildi.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ’nin ilgili maddelerinin işlendiği dilekçede, iptal davasına konu edilen genelge yürürlükte kaldığı sürece ortaya çıkacak olumsuzluklar şöyle sıralandı:

OLUMSUZLUKLAR SIRALANDI

“Gerek Tüzük ’da gerek anayasal hüküm gereği uymakla mesul bulunulan uluslararası belgelerde, kişilere bilinen esas adalet ve özgürlükler ihlal edilecek,

İfade ve basın özgürlüğünün karşısındaki kavram olan ‘sansür ’ün ötesinde ‘otosansür ’ etkisi yaratılacak,

Yasal belirliliği bulunmayan, öznel ve yoruma açık ifadeler ile anayasal esas adalet ve özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğuracak dava konusu Genelge ile bahşedilen talimatlar, ilgili mevzuatı uygulayan ve ara sıra anayasal temel adalet ve özgürlüklere yasa gereği dokunan tüm halk kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisini baltalayacak,

Açıklamalar bahşedilen halk kurum ve kuruluşlarının bu zamana değin olan yasa maddelerini açıklama faaliyetlerini Anayasanın ‘ölçülülük ’ ilkesine aykırı şekilde dönüştürecek, ilgili kanunlarda mevcut sınırlamaları aşmaları sonucunu doğurarak temel hakkın özüne dokunacak ve tamamiyle anayasal hükümlere anomali oluşacaktır.”

“Genelge ile belirsiz tanımlamalar üzerinden açıklama ve basın yayınlama özgürlüklerinin özüne dokunma tehlikesi ve uygulamasına yol açılması hukuk devleti ilkesi ile zıt düşmekte ve esas yargı ve özgürlüklerin fakat kanunla kayıtlı amaçlar doğrultusunda sınırlanacağına ilişkin anayasal hükme de anomali teşkil etmektedir” denilen dilekçede, Anayasa ’nın ilgili maddeleri sıralandı.

Bu çerçevede genelgenin, Tüzük ’nın 2. maddesinde bulunan “hukuk devleti” ilkesine, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 13. maddesine, ifade özgürlüğünü teminat altına bölge 26. maddesine, basın özgürlüğüne ilişkin 28. maddesi ile süreli ve belirsiz yayınlara ilişkin 29. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir