Personel alımı başvurusu başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ’ın sosyal medya hesabından duyurduğu Yargı Bakanlığı personel alımı için uygulama günü geldi. Tatbik şartları açıklanan Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

HAK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden antre yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde faal ülkü gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru formu ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TATBIK EKRANI

YARGI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bozdağ ’ın paylaştığı tabloya kadar, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, canice infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 edinmek üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, SÜRÜCÜ, AŞÇI VE HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI NE VAKIT?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine kadar sözlü sınava alınacaklardır. Açıklanmış günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

YARGI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI UYGULAMA ŞARTLARI

Sözleşmeli Tutanak Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Emniyet Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Genel Koşullar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk kere atanacaklar için yapılacak sınavın son tatbik günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

– Tutanak kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, sürücü, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

– Koruma ve emniyet görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş almak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvuru edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş edinmek, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yoksa askıya alınmış veya yedek sınıfa geçirilmiş elde etmek,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri gizli kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihin hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından yoksun olmamak,

g) Evraklar araştırması sonucu olumlu edinmek.

Özel Koşullar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, yargi meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının hak, hak ön lisans veya suç oluşturan infaz ve emniyet hizmetleri programı, lise ya da meslek liselerinin hak alanı ve ilgili yönetmelik uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program ya da alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan keza daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar haricen, minimum lise ya da dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son tatbik tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan namzet buna ilişkin devlete ait belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu sırasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde duyuru edilecek yazılmış metinler arasından, imtihan sırasında her bir grup için ilgisine tarafından imtihan kurulu ya da kurul tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız asgari doksan sözcük yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en düşük doksan kelime yazıp yazmadıkları saptama edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki sözcük ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama sebebiyle metnin kasıt bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu operasyon yapılırken yanlış yazılan sözcük sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan artı olması ya da iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri sözcük atlanması halinde yazılan metnin amaç bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda namzet F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerleme yapılırken büyük/ufak harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

minimum lise ya da dengi okul mezunu elde etmek,

C-Sözleşmeli koruma ve emniyet görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) en düşük lise veya dengi okul mezunu almak,

b) Son kullanım tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel emniyet görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip almak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru formu tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş almak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvuru edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm ’den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, maddi özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve sanki engeller bulunmamak,

e) Zirve uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13 ’deri pozitif, 17 ’den az olmamak, (Mesela;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 ’deri artı, 80-17=63 ’cilt eksik olmaması gerekmektedir.)

f) Emniyet soruşturması olumlu almak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde bulunan şartları taşımak,

D- Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

asgari iş liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun almak,

E- Sözleşmeli göze çarpan dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) en düşük ön lisans veya dengi mektep mezunu edinmek,

b) Türk İşaret Dili Bilim ve Tasdik Kurulu ’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Tatminkarlık Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış edinmek veya çevirmenlik yapacak seviyede göze çarpan dilini bildiğini bildiren en düşük 200 saatlik Ulusal Eğitim Bakanlığı tasdikli evrak veya sertifikaya sahip elde etmek (Aday sonuç belgesini, belge ya da sertifikayı e-devlet başvurusu sırasında sisteme yükleyecektir.)

F- Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) minimum lise ya da dengi okul mezunu edinmek,

b) Hizmetin özelliğine kadar Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan değiştirme uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle minimum B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en düşük D1 sınıfı sürücü belgesine sahip edinmek.

G- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık ya da dengi bölümü mezunu edinmek. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan keza aşçılık sertifikası, beceriklilik belgesi ya da dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) minimum lise veya dengi okul mezunu olup, ırk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum ya da kuruluşlarca düzenlenen kurslardan bahşedilen Ulusal Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere yerinde aşçılık sertifikası, fayda belgesi ya da dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu sırasında sisteme yükleyecektir.)

H- Sözleşmeli hizmetli pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

en düşük lise veya dengi okul mezunu olmak,

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU FORMU ŞARTLARI

1. Genel Koşullar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Cinayet Kanunu ’nun 53 ’üncü Maddesinde belirli süreler geçmiş olsa bile; bilerek işlenen bir suçtan nedeniyle bir sene ya da daha pozitif süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yoksa askıya alınmış ya da değiştirme sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Cinayet ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sıhhat Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Durumu Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık durumu kurulu raporu ile belgelemek,

e) Suç Oluşturan infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Imtihan, Tayin ve Nakil Yönetmeliği ’nin “Özel Koşullar” bölümünün 6 ’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının “c” bendine tarafından; açıktan atanacak tüm unvanlardaki personel için görevini sürekli yapmasına engel olabilecek fikir hastalığı ya da bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede değişmez eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve sanki engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alan hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı bütün teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık durumu kurulu raporu ile belgelemek,

f) Yargı komisyonlarınca yapılacak uygulamalı imtihan ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Halk Personel Seçme Sınavı ’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan tarzında (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş elde etmek; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvuru edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (cinayet infaz kurumu kâtibi), takviye personeli (aşçı, kaloriferci, sürücü) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvuru edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun ya da diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

2. Özel koşullar:

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) en düşük lise ya da dengi mektep mezunu edinmek,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Yükseklik uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki ayrım 13 ’cilt artı, 17 ’den eksik olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83 ’deri fazla, 70-17=53 ’cilt eksik olmaması gerekmektedir.)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir